På förslag av Bolagsverket har § 3 kompletteras med den inledande meningen i 2010 års stadgar.

Falkenbergs Bouleallians

§1. Föreningens firma

Föreningens firma är Falkenbergs Bouleallians ek. för. Föreningen kallas i fortsättningen Alliansen. 

§ 2. Styrelsens säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Falkenbergs kommun.

 

§ 3. Alliansens ändamål och verksamhet

Alliansen har till ändamål att främja medlem-marnas ekonomiska intressen genom äga och driva en bouleanläggning i Falkenberg. Verk-samheten ska främst bestå i försäljning av speltid till medlemmarna och kaférörelse för dessa samt av korttidsuthyrning. Alliansen ska ha ett friskvårdande syfte samt verka för boulesportens utveckling i Falkenberg.

 

§ 4. Medlemskap

Till medlem kan antas sökande som kan väntas följa Alliansens stadgar och beslut samt bidra till förverkligande av Alliansens ändamål.

 

§ 5. Medlems skyldigheter

Den som antagits som medlem i Alliansen ska betala medlemsinsats med femtio kronor samt de avgifter som beslutats enligt § 6.

 

Alliansen återbetalar inte några insatser eller avgifter.

 

Medlem är inte ekonomiskt ansvarig för Allian-sens åtaganden.

 

Medlem ska aktivt verka för boulespelets utveckling bland Alliansens medlemmar samt ska efter förmåga genom egen arbetsinsats medverka i driften och underhållet av bouleanläggningen.

 

Medlem som inte följer Alliansens stadgar och övriga av Alliansen uppställda regler eller på annat sätt uppträder så att Alliansen eller annan medlem lider skada kan genom beslut av styrelsen uteslutas ur Alliansen.

 

§ 6. Medlems årsavgift och spelavgift

Medlems årsavgift bestäms av föreningsstämma och får ej överskrida femhundra kronor per år.

 

Spelavgifter för medlemmar beslutas av styrelsen.

 

§ 7. Styrelsen

Styrelsen ska bestå av minst sju och högst elva ledamöter med minst en och högst tre supp-leanter. Föreningsstämma ska välja ordförande på ett år, ledamöter på ett eller två år och suppleanter på ett år. Härvid ska eftersträvas att styrelsen kommer att bestå av udda antal ledamöter varav ungefär hälften är valda för en återstående mandatperiod av två år och övriga för en återstående mandatperiod av ett år.

 

§ 8. Styrelsens uppgift och behörighet

Styrelsen svarar för Alliansens organisation och förvaltningen av dess angelägenheter. Styrelsen tillsätter de utskott, kommittéer och befattningar som är nödvändiga för verksamheten.

 

Styrelsen äger besluta om kostnad och investering upp till tre basbelopp. Kostnad och investering över tre basbelopp ska beslutas av föreningsstämma.

 

§ 9. Firmatecknare

Alliansens firma tecknas av styrelsen samt av den eller dem som styrelsen utser.

 

§ 10. Revisor

Alliansens ska ha en extern revisor och en revisor som är medlem i Alliansen.

 

§ 11. Valberedning

Alliansen ska ha en valberedning bestående av tre ledamöter som bland sig utser en samman-kallande.

§ 12. Föreningsstämma

Ordinarie föreningsstämma ska hållas varje år, senast den 30 juni. 

På föreningsstämma behandlas följande ärenden 

a. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar.

b. Val av ordförande vid stämman.

c. Val av sekreterare vid stämman.

d. Val av två justeringsmän.

e. Fråga om stämman är utlyst enligt stadgarna.

f. Fastställande av dagordning.

 

Dagordningen vid ordinarie föreningsstämma ska innehålla följande ärenden.

 

g. Styrelsens årsredovisning.

h. Revisorernas berättelse.

i. Beslut om fastställande av balans- och resultaträkning.

j. Beslut om disposition av årets resultat.

k. Beslut om ansvarsfrihet.

l. Fråga om arvode till styrelse och revisorer.

m. Beslut om medlems årsavgift.

n. Styrelsens prognos för verksamhetsåret samt, i förekommande fall, större kostnads-/investerings-förslag med tillhörande finansieringsförslag.

o. Val av styrelse, revisorer, suppleanter samt valberedning.

 

§ 13. Kallelse

Kallelse till föreningsstämma sker genom anslag på Alliansens anslagstavla. Kallelse ska utfärdas tidigast fyra veckor före och senast två veckor före stämman. I kallelsen ska tydligt anges vilka ärenden som ska behandlas.

 

I vissa fall ska skriftlig kallelse enligt lag sändas med post till varje medlem vars postadress är känd för Alliansen.

 

Andra meddelanden till medlemmarna delges via Alliansens anslagstavla.

 

§ 14. Räkenskapsår

Räkenskapsår skall vara kalenderår.

 

§ 15. Vinstdisposition

Uppkommen vinst ska, sedan avsättning till reservfond gjorts enligt lag, överföras i ny räkning eller fonderas.

 

16. Alliansens upplösning genom likvidation

Vid Alliansens upplösning ska den förenings-stämma som slutligen beslutade om Alliansens likvidation också förordna hur nettotillgångarna ska fördelas. De ska i första hand tillfalla en stiftelse, befintlig eller nybildad, vars ändamål är att främja boulesporten i Falkenberg eller, om detta inte är tillämpligt, att främja annan idrott. I andra hand ska tillgångarna överlåtas till Falkenbergs kommun under villkor att medlen används till friskvård av äldre kommuninne-vånare. Skulle kommunen inte godta detta villkor ska likvidatorn fördela tillgångarna på sätt som bäst svarar mot ändamålsbestämningen i föregående punkt.

 

§ 17. Information

I boulehallen ska finnas en informationspärm som innehåller Alliansens stadgar, årsredovisning och protokoll från föreningsstämmor och styrelse-möten samt medlemsförteckning.

 

§ 18. Övrigt

I frågor som inte regleras i dessa stadgar gäller lagen om ekonomiska föreningar.