FÖRENINGENS STADGAR, ANTAGNA 2009 OCH 2010

§ 1.     Föreningens firma

          Föreningens firma är Falkenbergs Bouleallians ek. för. 

§ 2.     Styrelsens säte

           Styrelsen skall ha sitt säte i Falkenbergs kommun. 

§ 3.     Föreningens ändamål och verksamhet

          Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att äga, förvalta och driva en bouleanläggning samt korttidsuthyra densamma till idrottslig verksamhet i friskvårdande syfte. Föreningen har också till uppgift att verka för boulespelets utveckling i Falkenberg. 

§ 4.     Medlemskap

          Till medlem antas sökande som är medlem i en till boulealliansen ansluten bouleklubb eller bouleförening och som kan väntas följa föreningens stadgar och beslut samt bidra till förverkligande av föreningens ändamål. Ideell förening eller klubb med boule på programmet kan söka om anslutning till alliansen och denna förenings medlemmar kan då bli medlemmar i boulealliansen. 

§ 5.     Medlems åligganden

          Medlem skall bidra till förverkligande av föreningens ändamål samt aktivt verka för boulespelets utveckling bland alliansens medlemmar.

          Medlem hat att aktivt, efter förmåga och genom egen arbetsinsats, verka för anläggningens underhåll och utveckling. Medlem är skyldig att betala medlemsinsats och övriga avgifter som beslutats på föreningsstämman.

          Föreningen återbetalar inte några avgifter eller insatser vid medlems utträde ur föreningen. Enskild medlem är inte ekonomiskt ansvarig för föreningens åtaganden.

          Medlem som inte följer föreningens stadgar och övriga av föreningen stadfästa regler eller på annat sätt uppträder så, att föreningen eller annan medlem lider skada kan efter beslut av styrelsen uteslutas ur föreningen. 

§ 6.     Medlemsavgift

          Medlemsavgift beslutas av årsstämman och får ej överskrida femhundra kronor per år. 

§ 7.     Styrelsen

          Styrelsen består av

          Ordförande, som väljs på ett år.

          Kassör, som väljs på två år.

          Fem ledamöter, som jämna år väljs på två år.

          Fyra ledamöter, som udda år väljs på två år.

          En suppleant, som jämna år väljs på två år.

          En suppleant, som udda år väljs på två år.

          Verkställande arbetsutskottet består av ordförande, kassör och sekreterare. 

§ 8.     Styrelsens och verkställande arbetsutskottets befogenheter

           Styrelsen har befogenhet att bevilja utgifter och investeringar upp till tre basbelopp. Verkställande arbetsutskottet kan bevilja utgifter upp till ett halvt basbelopp. Utgifter eller investeringar över tre basbelopp skall beslutas på årsstämma eller på extra föreningsstämma. 

§ 9.     Firmatecknare

          Förutom ordförande och kassör tecknas firman av den eller dem som styrelsen utser. 

§ 10.   Revisor

           Föreningen skall ha en revisor och en suppleant som båda väljs på två år. Revisor väls jämna årtal och suppleant udda.

§ 11.   Valberedning

          Föreningen skall ha en valberedning bestående av tre ledamöter varav en utses till sammankallande.

§ 12.   Föreningsstämma

          Ordinarie föreningsstämma hålls varje år, senast den

           30 juni.

 

          På föreningsstämma behandlas följande ärenden.

                                                 

          a.   Upprättande av förteckning över närvarande

                medlemmar.

          b.   Val av ordförande vid stämman.

          c.   Val av sekreterare vid stämman.

          d.   Val av två justeringsmän.

          e.   Fråga om stämman är utlyst enligt stadgarna.

          f.   Fastställande av dagordningen.

          g.   Styrelsens årsredovisning.

          h.   Revisorernas berättelse.

          i.   Beslut om fastställande av balans- och

                 resultaträkning.

          j.   Beslut om disposition av årets resultat.

          k.   Beslut om ansvarsfrihet.

          l.   Fråga om arvode till styrelse och revisorer.

          m. Fastställande av medlemsavgift.

          n.   Budget för verksamhetsåret.

          o.   Val av styrelse, revisorer, suppleanter samt

                 valberedning.

          p.   Inlämnade motioner.

 

§ 13.   Kallelse

          Kallelse till ordinarie föreningsstämma sker genom anslag på boulealliansens anslagstavla i föreningslokalen. Kallelsen meddelas tidigast fyra veckor före och senast två veckor före stämman. I kallelsen skall tydligt anges de ärenden som skall behandlas. Kallelse till extra föreningsstämma sker skriftligen genom utdelning till samtliga medlemmar. Kallelse skall utfärdas tidigast fyra veckor före och senast två veckor före extra föreningsstämma.

          Andra meddelanden till medlemmar delges via anslagstavla.

 

§ 14.   Räkenskapsår

           Räkenskapsår skall vara kalenderår.

 

§ 15.   Vinstdisposition och täckning av förlust

          Vid uppkomst av vinst sker avsättning till reservfond enligt lag. Eventuellt överskott överförs i ny räkning eller fonderas efter beslut på ordinarie föreningsstämma.

          Vid förlust täcks denna i första hand genom att fonderade medel tas i anspråk. I andra hand kan styrelsen vid föreningsstämma föreslå att en extra medlemsinsats tas ut för att täcka förlusten. Föreningsstämman fattar beslutet.

 

§ 16.   Upplösning - likvidation

          Vid föreningens upplösning delas eventuella nettotillgångar mellan alliansklubbarna i proportion till det antal medlemmar som erlagt fastställd medlemsavgift för senaste verksamhetsåret.

 

§ 17.   Information

          Det skall i boulehallen finnas en informationspärm som innehåller föreningens stadgar, årsredovisning, protokoll från föreningsstämmor och styrelsemöten samt medlemsförteckning.

 

§ 18.   Övrigt

          I frågor som inte regleras i dessa stadgar gäller lagen om ekonomiska föreningar.

              ___________________________

       Stadgarna fastställdes på årsstämmorna 2009 och 2010